Przyjmujemy również zlecenia na wykonanie kompleksowych badań geologicznych, geotechnicznych, geofizycznych oraz hydrogeologicznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego oraz wodnego.
Współpracujemy ze specjalistami posiadającymi najwyższe uprawnienia w w/w dziedzinach, który pracują zarówno na terenie kraju jak i po za jego granicami.

Oferujemy usługi między innymi z zakresu:

 • szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej terenu,
 • rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia obiektów budowlanych,
 • lokalizowania stref rozluźnień i osiadań gruntu,
 • wykrywania podziemnych pustek i kawern
 • wykrywania potencjalnych stref zawodnionych
 • wykrywania podziemnych obiektów (kable, rury, zbiorniki, fundamenty),
 • badania stanu dróg,
 • rozpoznania budowy podłoża nasypów,
 • badania stabilności podłoża i zboczy zbiorników wodnych,
 • rozpoznania stanu zagęszczenia gruntów (nasyp, podłoże),
 • kontroli szczelności ekranów hydroizolacyjnych,
 • lokalizowania stref spękań i rozluźnień w korpusie i podłożu budowli hydrotechnicznych,
 • wyznaczenia stref potencjalnie zagrożonych osuwiskami,
 • wyznaczenia głębokości i przebiegu płaszczyzny poślizgu osuwiska,
 • rozpoznania stref zagrożonych obrywami brzegu klifowego,
 • rozpoznania i monitorowania zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych,
 • lokalizowania podziemnych składowisk odpadów przemysłowych,
 • rozpoznania zasięgu i migracji skażeń ropopochodnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacja prosimy o kontakt specjalista@ap7.pl