Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi kancelariami adwokackimi świadczącymi pełny zakres usług prawnych we wszystkich obszarach prawa. Nasi specjaliści reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ze szczególnych uwzględnieniem usług obejmujących sprawy spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń. Posiadają doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych z terenu Krakowa oraz województw małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego działających między innymi w branżach: budowlanej, rynku nieruchomości, motoryzacyjnej, farmaceutycznej.


Obsługa prawna osób indywidualnych
reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Prawnicy naszej Kancelarii wyspecjalizowali się w praktyce sądowej oraz administracyjnej, reprezentując Klientów w sporach sądowych i przed organami administracyjnymi we  wszystkich dziedzinach prawa, przykładowo w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym między innymi:
  • postępowania o roszczenia majątkowe, w tym o odszkodowania i zadośćuczynienie,
  • sprawy w obrocie nieruchomościami w tym spory graniczne, postępowania o wydanie nieruchomości, nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia, zniesienie współwłasności, postępowania wieczystoksięgowe, a nadto ustalenie stanu prawnego nieruchomości oraz badanie ksiąg wieczystych.
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego w tym obsługę procesu inwestycyjno - budowlanego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie. Reprezentujemy inwestorów, jak i wykonawców w procesach dotyczących wykonania robót budowlanych.
  • z zakresu prawa spadkowego - reprezentujemy w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
  • o ochronę dóbr osobistych zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, w tym w związku z naruszeniem prywatności, dobrego imienia, popularności, nazwiska, czci, wizerunku i kultu pamięci po osobie zmarłej.
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. o: ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania, zaległe wynagrodzenie, a także w sprawach dotyczących rent i emerytur;
 • prawa medycznego: reprezentujemy osoby pokrzywdzone w postępowaniach o odszkodowania za „błąd w sztuce lekarskiej”, a także obsługujemy placówki medyczne w zakresie spraw administracyjno-prawnych
 • prawa własności intelektualnej, w tym  prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ochrony znaków towarowych: reprezentujemy twórców i ich spadkobierców w postępowaniach sądowych wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, sporządzamy umowy licencyjne i o przeniesienie praw własności intelektualnej, a także oferujemy doradztwo przy ich zawieraniu;
 • postępowania administracyjnego przed wszystkimi organami, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami administracyjnymi m.in. o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych.
 • prawa rodzinnego w szczególności postępowania o rozwód, separację, alimenty, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa
 • prawa karnego w szczególności w skomplikowanych i zawiłych sprawach karnych, zwłaszcza skupiających się wokół problematyki psychiatrii sądowej.
 • przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych

Kancelaria przygotowuje opinie prawne oraz służy swoim Klientom poradami prawnymi  w oparciu o przedstawiony przez nich stan faktyczny, które umożliwiają podjęcie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa prawna firm
Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

 • świadczymy pomoc prawną przy zakładaniu spółek handlowych, w tym między innymi: przygotowywanie umów, statutów, regulaminów oraz reprezentujemy w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, polegającą między innymi na: udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu i opiniowaniu aktów korporacyjnych oraz umów cywilnoprawnych, reprezentowaniu wspólników, akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek, przygotowywaniu i opiniowaniu projektów uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek, zaskarżaniu uchwał zgromadzeń w trybie powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał, prowadzeniu audytu prawnego przedsiębiorstw.

Ponadto świadczymy pomoc prawną przy przekształcaniu, łączeniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego;

 • prowadzimy obsługę prawną in house

W zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów zapewniamy świadczenie pomocy prawnej bezpośrednio w ich siedzibie poprzez stałe wydelegowanie przez Kancelarię prawnika do sprawowania dyżuru 2 – 3 dni w tygodniu. W ten sposób Kancelaria zapewnia stałe świadczenie usług prawnych, stanowiące dla przedsiębiorców korzystniejsze rozwiązanie - w porównaniu do tworzenia osobnego działu prawnego lub zatrudnienia prawników na podstawie umów o pracę.

Negocjacje i zawieranie umów handlowych

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują Klientów i służą poradą prawną w trakcie prowadzonych negocjacji, zmierzających do zawarcia umów, a także redagują umowy występujące zarówno w krajowym, jak  i międzynarodowym obrocie gospodarczym z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zabezpieczeń interesów Klientów.

Fundacje i stowarzyszenia

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakładaniu i obsłudze fundacji i stowarzyszeń, w tym między innymi przygotowujemy wnioski o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

W celu uzyskania dodatkowych informacja prosimy o kontakt specjalista@ap7.pl